Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Internet Concepts B.V. en wederpartij, hierna te noemen opdrachtgever.

1.2 Opdrachtgevers dienen geregistreerd te zijn in het register van de Kamer van Koophandel.

1.3 Opdrachtgevers huren de benodigde zaken van Internet Concepts B.V., welke nodig zijn voor de infrastructuur voor het invullen van gegevens door consumenten en het toegang bieden tot deze gegevens aan (intermediairs van) geldverstrekkers, zijnde de formulieren, filters, serverruimte en het emailadres via welk de gegevens op de server terecht komen. Opdrachtgevers hebben via hun serverruimte toegang tot de gegevens van consumenten die uitdrukkelijk hebben aangegeven geen voorkeur te hebben voor een specifieke verzekeraar of geldverstrekker maar wel geadviseerd willen worden. Consumentengegevens worden NAWTE gefilterd.

1.4 De bijdrage voor het beschikbaar stellen van de formulieren en serverruimte van Internet Concepts B.V. wordt afgerekend op basis van opgehaalde informatie van de serverruimte.

1.5 Internet Concepts B.V. houdt zich uitsluitend bezig met internetmarketingactiviteiten gebaseerd op de op internet gebruikelijke advertentiemodellen en zorgt dat de infrastructuur voor data-verkeer aanwezig is.

1.6 Internet Concepts B.V. biedt uitsluitend de infrastructuur voor data-verkeer van de consument naar (intermediairs van) geldverstrekkers en bemiddelt of adviseert niet bij het afsluiten van verzekeringen of financiële producten.

1.7 Internet Concepts B.V. ontvangt dan ook geen provisie of andere vorm van beloning die samenhangt met het tot stand komen van overeenkomsten tussen consumenten en financiële marktpartijen.

2. Toepassing

2.1 Het van toepassing zijn van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden op het rechtsverkeer tussen Internet Concepts B.V. en opdrachtgever wordt door Internet Concepts B.V. uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Voor het overige blijven deze voorwaarden onverhoopt van toepassing.

3. Prijzen en reclamatie

3.1 Prijzen zijn in EURO en uitsluitend excl. B.T.W.

3.2 Indien opdrachtgever van mening is dat de verrichte diensten niet aan de overeenkomst voldoen, dient opdrachtgever Internet Concepts B.V. hiervan binnen 2 werkdagen na levering of verrichting in kennis te stellen. Na deze termijn aanvaardt Internet Concepts B.V. geen beroep op reclamatie.

3.3 Reclamatie met betrekking tot verrichte diensten ontslaat opdrachtgever niet van betalingsverplichtingen aangaande eerdere of nog te verrichten diensten.

4. Buitengewone omstandigheden / rechten

4.1 Het is de opdrachtgever verboden de gegevens op zijn serverruimte te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen of aan derden aan te bieden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Internet Concepts B.V..

5. Facturering / betaling

5.1 Opdrachtgever verplicht zich door het aangaan van de overeenkomst de ter beschikking gestelde onderdelen van de infrastructuur vooraf te betalen aan Internet Concepts B.V..

5.2 Pas nadat Internet Concepts B.V. de betaling van de opdrachtgever heeft geaccepteerd zal facturering aan de opdrachtgever plaatsvinden

5.3 Toegang tot de informatie op de gehuurde serverruimte kan plaats vinden nadat de betaling door de opdrachtgever aan Internet Concepts B.V. is ontvangen.

5.4 Betaling door de opdrachtgever geschiedt middels Ideal.

5.5 Bij beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever, vindt geen restitutie plaats tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Internet Concepts B.V. wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor enigerlei schade, direct dan wel indirect, die opdrachtgever lijdt of voortvloeit uit de overeenkomst met Internet Concepts B.V..

7. Toepasselijk recht

7.1 Elke rechtsverhouding tussen Internet Concepts B.V. en de opdrachtgever(s) wordt beheerst door het Nederlands recht.